dôsledky pretrhnutia premlčacej doby


Preferovaný termín: dôsledky pretrhnutia premlčacej doby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Pretrhnutie (prerušenie) premlčacej doby znamená prerušenie jej plynutia, v dôsledku ktorého premlčacia doba začne plynúť znovu. Premlčacia doba, ktorá uplynula pred pretrhnutím, sa nepočíta. Pretrhnutie premlčacej doby má v svojej podstate účinky predĺženia premlčacej doby.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne