dokumentárny akreditív


Preferovaný termín: dokumentárny akreditív
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Legálna definícia: Pri dokumentárnom akreditíve je banka povinná poskytnúť oprávnenému plnenie, ak sú banke riadne predložené v priebehu platnosti akreditívu dokumenty určené v akreditívnej listine. Banka je povinná preskúmať s odbornou starostlivosťou vzájomnú súvislosť predložených dokumentov a či ich obsah zjavne zodpovedá podmienkam určeným v akreditívnej listine. Banka zodpovedá za škodu spôsobenú príkazcovi stratou, zničením alebo poškodením dokumentov prevzatých od oprávneného, ibaže túto škodu nemohla odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 689
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 690
Doktrinálna definícia: Je najobvyklejšou formou akreditívu. Pri dokumentárnom akreditíve je banka povinná poskytnúť oprávnenému plnenie, ak sú v banke v priebehu platnosti akreditívu riadne predložené dokumenty určené v akreditívnej listine.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne