dojednanie o obmedzení predaja


Preferovaný termín: dojednanie o obmedzení predaja
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2016

Legálna definícia: Dojednaním o obmedzení predaja sa predávajúci zaväzuje, že nebude určitý tovar predávať určitému okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo že tento tovar bude predávať len v obmedzenej miere alebo za podmienok určených v dojednaní. Toto dojednanie vyžaduje písomnú formu a jeho platnosť je závislá od platnosti kúpnej zmluvy, ktorej je súčasťou alebo v súvislosti s ktorou bolo dohodnuté.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 742
Doktrinálna definícia: Cieľom tohto dojednania môže byť jednak ochrana práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a jednak zvýhodnenie niektorých odberateľov predávajúcim. Takéto dojednanie musí mať písomnú formu a jeho platnosť závisí od platnosti kúpnej zmluvy, ktorej je súčasťou alebo v súvislosti s ktorou bolo dohodnuté.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne