agresívna obchodná praktika


Preferovaný termín: agresívna obchodná praktika
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa rozumie agresívnou obchodnou praktikou konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilé významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Legálne zdroje: 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 2 písm. q)
Použitie v iných právnych predpisoch: 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
8/2008 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne