dočasnosť opatrovania


Preferovaný termín: dočasnosť opatrovania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.11.2020

Doktrinálna definícia: Je daná skutočnosťou, že uložená vec sa nachádza u opatrovateľa v súvislosti s už existujúcim obchodným stykom zmluvných strán. Pritom môže ísť o zmluvu uzavretú na vopred dohodnuté obdobie (zmluva na dobu určitú), ako aj o zmluvu uzavretú na neurčitý čas (zmluva na dobu neurčitú).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne