dovozca


Preferovaný termín: dovozca
Alternatívne termíny: importér
dovážateľ
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa dovozcom rozumie podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským štátom.
Legálne zdroje: 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 2 písm. d)
Doktrinálna definícia: Je subjekt zahraničného obchodu - fyzická alebo právnická osoba uskutočňujúca dovoz tovaru alebo služieb na svoj účet a nebezpečenstvo.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Použitie v iných právnych predpisoch: 329/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
326/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne