dispozitívne právne normy (ius dispositivum)


Preferovaný termín: dispozitívne právne normy (ius dispositivum)
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2016

Legálna definícia: Ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník. To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona. Vo vzťahoch upravených týmto zákonom neplatia ustanovenia § 49 Občianskeho zákonníka. Ak je súčasťou inak neplatnej zmluvy dohoda o voľbe práva alebo tohto zákona (§ 262) alebo dohoda o riešení sporu medzi zmluvnými stranami, tieto dohody neplatné iba v prípade, že sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti. Neplatnosť týchto dohôd sa naopak netýka neplatnosti zmluvy, ktorej sú súčasťou.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 267
Doktrinálna definícia: Sú charakterizované tým, že záväzne určujú subjektívne práva a právne povinnosti jej adresátom.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Poznámky: Žiadne