valné zhromaždenie akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: valné zhromaždenie akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia (ďalej len „prítomný akcionár“).
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 184
Doktrinálna definícia: Je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti a do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o najzásadnejších otázkach existencie spoločnosti, t. j. otázkach, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie akcionárov ako spoločníkov a ekonomických vlastníkov akciovej spoločnosti a nemožno ich delegovať do pôsobnosti iných orgánov akciovej spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva 1, Bratislava 2009, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-276-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
156/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne