dielo


Preferovaný termín: dielo
Alternatívne termíny: výtvor
produkt
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Rozumie sa zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti. Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 536
Doktrinálna definícia: Unikátny individuálny výtvor z oblasti literatúry, vedy a umenia, predmet autorskoprávnej ochrany, na ktorý momentom jeho vytvorenia vznikajú autorovi výlučné (absolútne) práva.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2012, sp. zn. 2 Tdo 73/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 sp. zn. 6 MCdo 16/2012
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/223/2015 ECLI:SK:KSPO:2016:8713205222.3 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/278/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1408202650.1 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/434/2011 ECLI:SK:KSBA:2013:1207200788.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
212/1997 Z. z. - Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
308/2000 Z. z. - Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
343/2007 Z. z. - Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
51/1988 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
13/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.