Dozorná rada akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Dozorná rada akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: Supervisory Board of a joint stock company
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft
Conseil de surveillance d'une société par actions
Consejo de supervisión de una sociedad anónima
Dátum poslednej zmeny: 20.02.2019

Legálna definícia: § 197 (1) Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. (2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. § 198 Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. § 199 (1) Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 184. (2) Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva. § 201 (1) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. (2) Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady. (3) Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov určenou stanovami, inak väčšinou hlasov všetkých jej členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 197
Doktrinálna definícia: Je kontrolným orgánom akciovej spoločnosti. Má minimálne troch členov. Rozhoduje väčšinou hlasov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva 1, Bratislava 2009, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-276-4
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/72/2013 ECLI:SK:KSBA:2014:1311204227.1


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne