Orgány akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Orgány akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: Bodies of the joint stock company
Organe der Aktiengesellschaft
Organes de la société par actions
Organismos de la sociedad anónima
Dátum poslednej zmeny: 20.02.2019

Legálna definícia: Orgány akciovej spoločnosti sú upravené v 4. oddiele V. dielu I. hlavy II. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník DRUHÁ ČASŤ Hlava I Diel V Oddiel 4
Doktrinálna definícia: Akciová spoločnosť obligatórne vytvára tri orgány, a to valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva 1, Bratislava 2009, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-276-4
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 60Cb/55/2012 ECLI:SK:OSBB:2013:6112208254.4


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne