debetné operácie


Preferovaný termín: debetné operácie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Peňažné prostriedky použité majiteľom účtu podľa § 709 účtuje banka na ťarchu účtu dňom, keď tieto peňažné prostriedky vyplatila alebo platby uskutočnila, a za tento deň nepatria majiteľovi účtu úroky z čerpaných peňažných prostriedkov.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 713 ods. 2
Doktrinálna definícia: Pri debetných operáciách banka účtuje platbu na ťarchu bežného účtu dňom, keď platbu uskutočnila, resp. dňom, keď vyplatila peňažné prostriedky, pričom za tento deň majiteľovi bežného účtu nepatria úroky z čerpaných peňažných prostriedkov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne