ručenie


Preferovaný termín: ručenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Kto veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplnil určitý záväzok, stáva sa dlžníkovým ručiteľom.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 303
Doktrinálna definícia: Zabezpečenie platného záväzku dlžníka alebo jeho časti. Spočíva v tom, že určitá osoba ručiteľ veriteľovi písomne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník voči nemu nesplní určitý záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/176/2016
Použitie v iných právnych predpisoch: 80/1997 Z. z. - Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
360/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne