zmluvná pokuta


Preferovaný termín: zmluvná pokuta
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.12.2020

Doktrinálna definícia: Tiež konvenčná pokuta - jeden zo spôsobov zabezpečenia splnenia záväzku; dohodou určená peňažná suma, ktorú je povinná zaplatiť strana, ktorá porušila povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 11Co/30/2017
Použitie v iných právnych predpisoch: 381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne