uznanie záväzku


Preferovaný termín: uznanie záväzku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná. Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 323
Doktrinálna definícia: Jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, že uznáva svoj určitý záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/418/2016


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne