menová doložka


Preferovaný termín: menová doložka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.11.2020

Legálna definícia: Ak zmluva určuje, že cena alebo iný peňažný záväzok sa rozumie pri určitom kurze meny, v ktorej sa má záväzok plniť (zabezpečovaná mena), vo vzťahu k určitej inej mene (zabezpečujúca mena), a ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene kurzového pomeru oboch mien, je dlžník povinný zaplatiť sumu zníženú alebo zvýšenú tak, aby suma v zabezpečujúcej mene zostala nezmenená.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 744
Doktrinálna definícia: Tiež kurzová - jedna z foriem zabezpečenia predovšetkým veriteľa pred stratou z možného poklesu kurzu meny, v ktorej má byť záväzok plnený (zabezpečovaná mena) vo vzťahu k určitej inej mene (zabezpečovacia mena); býva doložkou - kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne