Dojednania o obmedzení predaja


Preferovaný termín: Dojednania o obmedzení predaja
Alternatívne termíny: Arrangements for limiting sales
Vorkehrungen zur Umsatzbegrenzung
Dispositions pour limiter les ventes
Arreglos para limitar las ventas
Dátum poslednej zmeny: 28.01.2019

Legálna definícia: (1) Dojednaním o obmedzení predaja sa predávajúci zaväzuje, že nebude určitý tovar predávať určitému okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo že tento tovar bude predávať len v obmedzenej miere alebo za podmienok určených v dojednaní. (2) Toto dojednanie vyžaduje písomnú formu a jeho platnosť je závislá od platnosti kúpnej zmluvy, ktorej je súčasťou alebo v súvislosti s ktorou bolo dohodnuté.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 742
Doktrinálna definícia: Písomná dohoda, ktorou sa predávajúci zaväzuje, že určitý tovar nebude predávať určitému okruhu zákazníkov alebo do určitého štátu, alebo že sa tento tovar bude predávať len v obmedzenej miere alebo za podmienok stanovených v dojednaní.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/139/2017
Použitie v iných právnych predpisoch: 106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne