Zákaz ďalšieho vývozu


Preferovaný termín: Zákaz ďalšieho vývozu
Alternatívne termíny: Prohibition of further exports
Verbot weiterer Ausfuhren
Interdiction de nouvelles exportations
Prohibición de nuevas exportaciones
Dátum poslednej zmeny: 28.01.2019

Legálna definícia: Ak je v kúpnej zmluve písomne určené, že sa kupujúcemu zakazuje spätný vývoz (reexport) kúpeného tovaru, zodpovedá kupujúci predávajúcemu v prípade, že by tovar ktokoľvek vyviezol z určenej oblasti. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu škodu spôsobenú mu porušením tohto záväzku bez ohľadu na to, či tovar vyviezol sám kupujúci alebo niekto iný, a bez ohľadu na to, či kupujúci zaviazal potrebným spôsobom ďalších nadobúdateľov tovar nevyvážať.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 739
Doktrinálna definícia: Signatári konvencie sa vzdávajú určitých výhod a práv, ktoré vyplývajú zo všeobecnej dohody o clách a obchode tým, že pripúšťajú zavedenie dovozných reštrikcií proti svojim vývozom textilného tovaru v tom prípade, ak by tieto vývozy ohrozili trh v krajine dovozu.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne