Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine


Preferovaný termín: Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine
Alternatívne termíny: Several contracts concluded during the same negotiation / included in the same Charter
Mehrere Verträge, die im Rahmen derselben Verhandlung geschlossen wurden / in dieselbe Charta aufgenommen wurden
Plusieurs contrats conclus au cours de la même négociation / inclus dans la même charte
Varios contratos concluidos durante la misma negociación / incluidos en la misma Carta
Ugyanazon ülésen / ugyanabban az okiratban kötött többszörös szerződések
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: (1) Ak sú uzavreté viaceré zmluvy pri tom istom rokovaní alebo zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. (2) Ak však z povahy alebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú na sebe vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. (3) Ustanovenie odseku 2 sa použije obdobne, ak z povahy alebo účelu zmlúv vyplýva, že iba jedna alebo viaceré tieto zmluvy závisia od jednej alebo viacerých iných zmlúv. (4) S prihliadnutím na obsah návrhu na uzavretie zmluvy alebo v dôsledku praxe, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, alebo s prihliadnutím na zvyklosti rozhodné podľa tohto zákona, môže osoba, ktorej je návrh určený, vyjadriť súhlas s návrhom vykonaním určitého úkonu (napr. odoslaním tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny) bez upovedomenia navrhovateľa. V tomto prípade je prijatie návrhu účinné v okamihu, keď sa tento úkon urobil, ak došlo k nemu pred uplynutím lehoty rozhodnej pre prijatie návrhu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 275
Doktrinálna definícia: Obchody, pri ktorých niekoľko osôb uzavrie jednu zmluvu alebo niekoľko spolu súvisiacich zmlúv, podľa ktorých má dôjsť k vzájomnému dodaniu tovaru medzi účastníkmi, majúcimi sídlo alebo miesto podnikania na území rôznych štátov; kúpna cena však má byť vyrovnaná iba medzi účastníkmi, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území toho istého štátu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/213/2017
Okresný súd Partizánske Spisová značka: 5C/48/2012 ECLI:SK:OSPE:2014:3612203819.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 310/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne