imanie


Preferovaný termín: imanie
Alternatívne termíny: majetok
vlastníctvo
bohatstvo
kapitál
Dátum poslednej zmeny: 04.11.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje ako obchodné imanie (ďalej len „imanie“).
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 6 ods. 2
Doktrinálna definícia: Je pojem, ktorý sa používa v Obchodnom zákonníku a rozumie sa ním súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislaoti s podnikaním. V účtovníctve sa takýto ukazovateľ nevyčísľuje. Svoje opodstatnenie má napríklad pri preberaní majetku a záväzkov pri privatizácii.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Rozhodnutie súdu SK: Súd: Okresný súd Trenčín Spisová značka: 39Cbi/22/2012 ECLI:SK:OSTN:2014:3112225101.5
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2018 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne