Nájomné za užívanie dopravného prostriedku


Preferovaný termín: Nájomné za užívanie dopravného prostriedku
Alternatívne termíny: Rent for the use of the means of transport
Miete für die Nutzung der Transportmittel
loyers pour l'utilisation des moyens de transport
Alquiler para el uso de los medios de transporte
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: § 634 (1) Nájomca je povinný platiť nájomné v dohodnutej výške, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na povahu prenajatého dopravného prostriedku a určený spôsob jeho užívania. (2) Ak neurčuje zmluva inak, je nájomca povinný platiť nájomné po ukončení užívania dopravného prostriedku, ak je však nájomná zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako tri mesiace, koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval. § 635 (1) Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať dopravný prostriedok spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dopravnému prostriedku prístup. (2) Ak neoznámi nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 634
Doktrinálna definícia: Obchodný záväzkový vzťah, ktorým sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu (nájomné).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice I Spisová značka: 24C/63/2012


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne