Údržba/opravy dopravného prostriedku


Preferovaný termín: Údržba/opravy dopravného prostriedku
Alternatívne termíny: Maintenance/repairs of the means of transport
Wartung/Reparaturen der Transportmittel
entretien/réparation des moyens de transport
Mantenimiento/reparación de los medios de transporte.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: (1) Nájomca je povinný udržiavať dopravný prostriedok na účet prenajímateľa v stave, v akom dopravný prostriedok prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. (2) Nájomca je povinný potrebu opráv, na ktorých vykonanie je povinný podľa odseku 1, oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. Ak túto povinnosť nesplní, stráca právo na úhradu nákladov, môže však požadovať, o čo sa prenajímateľ opravou obohatil. (3) Právo na náklady podľa odseku 1 musí nájomca uplatniť u prenajímateľa do troch mesiacov po ich vynaložení, ak tak neurobí, nemôže sa právo priznať v súdnom konaní, ak prenajímateľ oprávnene namietne, že právo nebolo uplatnené včas.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 633
Doktrinálna definícia: Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené nájomcovi vtedy, ak dopravný prostriedok nie je spôsobilý na účely podľa uzavretej zmluvy.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Dunajská Streda Spisová značka: 5Cb/129/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 402/2013 Z. z. - Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne