Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku


Preferovaný termín: Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku
Alternatívne termíny: Requirements of the means of transport under the lease of the means of transport
Anforderungen an die Beförderungsmittel unter Leasing der Beförderungsmittel
Exigences du moyen de transport sous la location du moyen de transport
Requisitos de los medios de transporte en virtud del arrendamiento de los medios de transporte
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: (1) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok spolu s potrebnými dokladmi v čase určenom v zmluve, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Dopravný prostriedok musí byť spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v zmluve, inak na užívanie, na ktoré dopravný prostriedok obvykle slúži. (2) Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý podľa odseku 1. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 631
Doktrinálna definícia: Vyžaduje sa písomná forma. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok s potrebnými dokladmi v čase určenom v zmluve a spôsobilý na prevádzku a na užívanie určené v zmluve.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/30/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 402/2013 Z. z. - Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
504/2003 Z. z. - Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne