Spôsob užívania dopravného prostriedku


Preferovaný termín: Spôsob užívania dopravného prostriedku
Alternatívne termíny: Method of using the means of transport
Methode der Benutzung des Transportmittels
Mode d'utilisation des moyens de transport
Método de utilización de los medios de transporte.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: (1) Nájomca je oprávnený užívať dopravný prostriedok na účely uvedené v § 631 ods. 1. (2) Ak neurčuje zmluva niečo iné, nesmie nájomca prenechať užívanie dopravného prostriedku inej osobe. (3) Nájomca je povinný starať sa o to, aby na dopravnom prostriedku nevznikla škoda. Škodu na dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, ibaže škoda bola spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k dopravnému prostriedku. Nájomca je povinný dať dopravný prostriedok poistiť, len keď to určuje zmluva. (4) Právo prenajímateľa na náhradu škody na dopravnom prostriedku zanikne, ak prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od nájomcu do šiestich mesiacov po vrátení dopravného prostriedku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 632
Doktrinálna definícia: Nájomca je oprávnený užívať dopravný prostriedok na účely dohodnuté v zmluve; nie je oprávnený prenechať užívanie dopravného prostriedku inej osobe, ibaže zmluva ustanovuje niečo iné.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/73/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 474/2013 Z. z. - Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne