Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu


Preferovaný termín: Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu
Alternatívne termíny: Compensation for the invalidity of a legal act
Entschädigung für die Ungültigkeit einer Rechtshandlung
ndemnisation pour l'invalidité d'un acte juridique
Indemnización por la nulidad de un acto jurídico.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019

Legálna definícia: Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu osobe, ktorej bol právny úkon určený, ibaže táto osoba o neplatnosti právneho úkonu vedela. Pre náhradu tejto škody platia obdobne ustanovenia o náhrade škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti ( § 373 a nasl.).
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 268
Doktrinálna definícia: Kto spôsobil neplatnosť právneho úkonu, je povinný nahradiť škodu osobe, ktorej bol právny úkon určený, ibaže táto osoba o neplatnosti právneho úkonu vedela. Uplatní sa právna úprava náhrady škody podľa OBZ (princíp objektívnej zodpovednosti s možnosťou liberácie).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/234/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2002 Z. z. - Zákon o cestovných náhradách


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne