Dĺžka premlčacej doby


Preferovaný termín: Dĺžka premlčacej doby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.01.2019

Legálna definícia: Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 397
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 M Cdo 12/2005


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne