čas plnenia


Preferovaný termín: čas plnenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.02.2017

Legálna definícia: Dlžník je povinný záväzok splniť v čase určenom v zmluve. Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 340
Doktrinálna definícia: Je vymedzenie časového obdobia, v ktorom je dlžník povinný splniť záväzok.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov


Poznámky: Žiadne