Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou


Preferovaný termín: Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou
Alternatívne termíny: Subscription or Acquisition of Shares or for Establishing a Pledge to the Controlled Entity's Shares
Zeichnung oder Erwerb von Anteilen oder Verpfändung von Anteilen an einem kontrollierten Unternehmen
Souscription ou acquisition d’actions ou constitution d’un nantissement des actions de l’entité contrôlée
Suscripción o Adquisición de Acciones o Establecimiento de una Promesa de Acciones de Entidad Controlada
Részvények jegyzése vagy megszerzése, vagy a szabályozott gazdálkodó egység részvényeihez való kötvény létrehozása
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2019

Legálna definícia: (2) Ustanovenia § 161, § 161a ods. 1 až 4, § 161b ods. 1 písm. b) až f) a ods. 2, § 161c až 161e a § 161f ods. 1 sa primerane použijú aj na upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou. (3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak ovládaná osoba: a) koná na účet inej osoby okrem prípadu, ak koná na účet ovládajúcej osoby alebo spoločnosti, ktorá je ovládaná tou istou ovládajúcou osobou, b) je obchodníkom s cennými papiermi a ide o úkony, ktoré sa uskutočňujú v rámci jej podnikania ako obchodníka s cennými papiermi, alebo c) získala postavenie ovládanej osoby až po nadobudnutí akcií. (4) S akciami nadobudnutými ovládanou osobou podľa odseku 3 nemožno vykonávať hlasovacie práva. Akcie nadobudnuté podľa odseku 3 sa na účely určenia, či je splnená podmienka podľa § 161a ods. 2 písm. b), považujú za vlastné akcie ovládajúcej osoby.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 161f
Použitie v iných právnych predpisoch: 92/1991 Zb. - Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
282/2015 Z. z. - Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
264/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne