obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie


Preferovaný termín: obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie. Ak akcie spoločnosti upíše osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, platí, že akcie upísala na svoj účet a je povinná splatiť emisný kurz týchto akcií.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 161
Použitie v iných právnych predpisoch: 389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
361/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne