menovitá hodnota akcií akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: menovitá hodnota akcií akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.11.2020

Legálna definícia: Stanovy musia určiť menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške základného imania. Menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurách, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Akciová spoločnosť môže vydať akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu, ak zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 157
Doktrinálna definícia: Stanovy a. s. musia určiť počet a menovitú hodnotu všetkých druhov akcií, ktoré sa majú vydať. Súčet menovitých hodnôt týchto akcií musí zodpovedať výške - základného imania spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Najvyšší súd Spisová značka: 3Sžo/48/2013 ECLI:SK:NSSR:2014:2011200474.1


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne