zmluva o obchodnom zastúpení


Preferovaný termín: zmluva o obchodnom zastúpení
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.01.2017

Legálna definícia: Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody“) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 652
Doktrinálna definícia: Zmluvu o obchodnom zastúpení vymedzuje Obchodný zákonník ako dohodu, ktorou sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu určitého druhu zmlúv alebo dojednávať a uzavierať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet, a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. decembra 2011, sp. zn. 7 Sžso 20/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
725/2004 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
97/1963 Zb. - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
402/2013 Z. z. - Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne