Vznik akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Vznik akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: Establishment of joint stock company
Gründung einer Aktiengesellschaft
Création de société par actions
Establecimiento de sociedades anónimas.
Részvénytársaság alapítása
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2019

Legálna definícia: (1) Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 30 % z peňažných vkladov; ustanovenie § 59 ods. 2 tým nie je dotknuté. (2) Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 175
Doktrinálna definícia: Vznik spoločnosti je nutné odlišovať od založenia spoločnosti, na ktoré OBZ vyžaduje uzavretie zakladateľskej zmluvy či zakladateľskej listiny - spoločenská zmluva, - upisovanie akcií - dočasný list a konanie ustanovujúceho - valného zhromaždenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/114/2012 ECLI:SK:KSBA:2013:1310210779.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne