Založenie akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Založenie akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: Establishing a joint stock company
Gründung einer Aktiengesellschaft
Création d'une société par actions
Establecimiento de una sociedad anónima
Részvénytársaság létrehozása
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2019

Legálna definícia: (1) Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. (2) Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov. (3) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 162
Doktrinálna definícia: Akciová spoločnosť ako právny subjekt vzniká zápisom do obchodného registra. Zápisu do obchodného registra predchádza založenie akciovej spoločnosti. Vznik spoločnosti je nutné odlišovať od založenia spoločnosti, na ktoré OBZ vyžaduje uzavretie zakladateľskej zmluvy či zakladateľskej listiny (spoločenská zmluva), upisovanie akcií (dočasný list) a konanie ustanovujúceho - valného zhromaždenia.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava III Spisová značka: 23Cb/217/2014 ECLI:SK:OSBA3:2015:1314226121.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 541/2005 Z. z. - Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
349/2004 Z. z. - Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
639/2004 Z. z. - Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
308/1991 Zb. - Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
104/1990 Zb. - Zákon o akciových spoločnostiach
562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky:
Id:
Dátum: 19.11.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve.