verejná akciová spoločnosť


Preferovaný termín: verejná akciová spoločnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 154 ods. 3
Doktrinálna definícia: Združenie minimálne dvoch spoločníkov (podnikateľov), ktorí uzatvoria spoločnú zmluvu o prevádzkovaní podnikateľskej činnosti so spoločným obchodným názvom a ich súčasť nie je obmedzená len na ich majetkový vklad tejto spoločnosti, t. j., za dlhy spoločnosti voči zákazníkom ručia všetci spoločníci svojim majetkom spoločne bez rozdielu.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 60Cb/55/2012 ECLI:SK:OSBB:2013:6112208254.4


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne