družstvo


Preferovaný termín: družstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Doktrinálna definícia: Spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie "družstvo".
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/154/2016 ECLI:SK:KSZA:2016:5714214345.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1954 Zb. - Nariadenie o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev
42/1992 Zb. - Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách
49/1959 Zb. - Zákon o jednotných roľníckych družstvách


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne