akcia prioritná


Preferovaný termín: akcia prioritná
Alternatívne termíny: akcia preferenčná
Dátum poslednej zmeny: 05.11.2020

Doktrinálna definícia: Tiež preferenčná - označenie druhu - akcie, s ktorou sú spojené určité výhody, prednostné práva, na rozdiel od ostatných akcií, ktoré sa označujú ako akcie jednoduché alebo akcie kmeňové.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Judikát SK: ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 18/95 zo dňa 31. mája 1995
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/52/2015 ECLI:SK:KSZA:2015:5111204650.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne