Listinná akcia akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Listinná akcia akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: The paper stock of a joint stock company
Der Papierbestand einer Aktiengesellschaft
Le stock de papier d'une société par actions
El stock de papel de una sociedad anónima
A részvénytársaság papírkészlete
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: (2) Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera (ďalej len "listinná akcia") alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera (ďalej len "zaknihovaná akcia"), ak zákon neustanovuje inak. (4) Listinná akcia obsahuje aj číselné označenie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie. Listinná akcia ďalej obsahuje aj určenie práv s ňou spojených aspoň s odkazom na úpravu v stanovách.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 155 ods. 2
Doktrinálna definícia: Jedna z foriem cenného papiera; listina, ktorá zakladá peňažný alebo majetkový nárok vlastníka voči osobe, ktorá ju vystavila, resp. vydala. Táto listina je nositeľom majetkového práva, je v nej materializovaný nárok na plnenie, t. j. možno ho uplatniť len na jej základe.Formu listinného c. p. môžu mať všetky druhy c. p., pokiaľ ich emitent nerozhodne a zák. o cenných papieroch mu to umožňuje, že budú vydané vo forme -zaknihovaných cenných papierov. O premene listinného c. p. na zaknihovaný c.p. a naopak je emitent povinný bez zbytočného odkladu informovať stredisko cenných papierov, zverejniť to v Obchodnom vestníku auverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá uverejňuje burzové správy.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Rožňava Spisová značka: 8Cb/15/2009 ECLI:SK:OSRV:2013:7809205927.27


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne