akcia na meno


Preferovaný termín: akcia na meno
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Legálna definícia: Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 156 ods. 1
Doktrinálna definícia: Forma akcie, v ktorej je uvedené meno akcionára; môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Jej prevod sa uskutočňuje _ rubopisom (indosamentom). Je teda cenným papierom na rad. Na rozdiel od ostatných cenných papierov ("c. p.") na rad prevoditeľných rubopisom (pri ktorých rubopis spočíva len v uvedení doložky na rad a mena nového nadobúdateľa, resp. ak ide o zákonné c. p. na rad, len v uvedení tohto mena na rube papiera), v rubopise akcie na meno musí byť uvedené obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom - indosátorom akcie, a deň účinnosti prevodu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Rožňava Spisová značka: 8Cb/15/2009 ECLI:SK:OSRV:2013:7809205927.27
Použitie v iných právnych predpisoch: 373/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
285/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
260/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne