Akcia na doručovateľa


Preferovaný termín: Akcia na doručovateľa
Alternatívne termíny: share on delivery
Aktion bei Lieferung
livraison à la livraison
entrega contra entrega
Akció a szállítási emberre
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: (1) Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak. (2) Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. (3) Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. (4) Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak primerane použijú ustanovenia osobitného zákona upravujúce zmenky. (5) Akcia na meno môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou môže vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 156 ods. 1
Doktrinálna definícia: Akcia na majiteľa, tiež doručiteľa - forma - akcie, ktorá je prevoditeľná odovzdaním, a práva s ňou spojené má držiteľ akcie (OBZ). Na tejto akcii sa neuvádza meno akcionára. Prevod práv sa uskutočňuje odovzdaním (tradíciou) akcie.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Rožňava Spisová značka: 8Cb/15/2009 ECLI:SK:OSRV:2013:7809205927.27


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne