Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti


Preferovaný termín: Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti
Alternatívne termíny: Stake in joint stock company
Beteiligung an der Aktiengesellschaft
Participation dans une société par actions
Participación en sociedad anónima
Részvénytársaság
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len "kmeňová akcia"), nemusia obsahovať označenie druhu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 155 ods. 5
Doktrinálna definícia: Tiež jednoduchá - označenie druhu - akcie v dvoch rôznych zmysloch. Pri triedení akcií podľa obsahu a rozsahu práv vyplývajúcich z akcie sa týmto termínom označujú akcie s obvyklým základným rozsahom oprávnení spojených s akciou, najmä pokiaľ ide o právo na podiel na zisku, účasti na riadení spoločnosti, právo na podiel na likvidačnom zostatku na rozdiel od akcií prioritných.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice II Spisová značka: 23Ps/13/2015 ECLI:SK:OSKE2:2015:7215216268.2
Použitie v iných právnych predpisoch: 389/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne