vzťahy komitenta k tretím osobám


Preferovaný termín: vzťahy komitenta k tretím osobám
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Z konania komisionára nevznikajú komitentovi vo vzťahu k tretím osobám ani práva, ani povinnosti. Komitent však môže priamo od tretej osoby požadovať vydanie veci alebo splnenie záväzku, ktoré pre neho obstaral komisionár, ak tak nemôže urobiť komisionár pre okolnosti, ktoré sa týkajú jeho osoby.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 581
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Čadca Spisová značka: 11Cb/83/2006 ECLI:SK:OSCA:2010:5305208430.7


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne