Ručenie komisionára


Preferovaný termín: Ručenie komisionára
Alternatívne termíny: Commission agent liability
Haftung des Kommissionsagenten
Responsabilité du commissionnaire
Responsabilidad del agente de la comisión
A Bizottság ügynöki felelőssége
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2019

Legálna definícia: Komitent môže požadovať od komisionára splnenie záväzku tretej osoby bez toho, aby táto splnila svoj záväzok voči komisionárovi, len pokiaľ komisionár tento záväzok písomne prevzal alebo ak porušil príkazy komitenta týkajúce sa osoby, s ktorou sa mala zmluva na účet komitenta uzavrieť. V takom prípade platia primerane ustanovenia o ručení.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 582
Doktrinálna definícia: Komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/92/2012 ECLI:SK:OSKE1:2014:7112217183.6


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne