prehliadka diela a oznámenie vád


Preferovaný termín: prehliadka diela a oznámenie vád
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 562
Doktrinálna definícia: Medzi povinnosti zhotoviteľa patrí: vykonať dielo na svoj náklad a svoje nebezpečenstvo, vykonať ho riadne a včas, čo znamená v čase určenom v zmluve, resp. v čase primeranom so zreteľom na povahu diela, ale môže dielo vykonať aj pred dojednaným časom. Objednávateľ môže vykonávať kontrolu zhotovovaného diela; dielo má zhotoviteľ vykonať osobne, ale môže tým poveriť aj inú osobu, pokiaľ zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva niečo iné; musí sa riadiť pokynmi objednávateľa, ale tiež upozorniť objednávateľa, ak ním dodaná vec je neupotrebiteľná, nevhodná, alebo ak dal nesprávne pokyny.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/355/2011 ECLI:SK:KSBA:2013:1305215328.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
215/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne