vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela


Preferovaný termín: vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 561
Doktrinálna definícia: Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý zaobstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom, ak sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú na niečom inom. Ak sa zhotovuje vec inde než u objednávateľa, znáša nebezpečenstvo škody a vlastníkom je zhotoviteľ.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Použitie v iných právnych predpisoch: 91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
381/2001 Z. z. - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
373/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne