Nároky z vád diela


Preferovaný termín: Nároky z vád diela
Alternatívne termíny: Claims from defects of the work
Ansprüche aus Mängeln der Arbeit
Réclamations de défauts de travail
Reclamaciones por defectos de la obra
A munka hibáiból eredő követelések
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: § 564 Pri vadách diela platia primerane § 436 až 441. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi. § 565 Ak objednávateľ využije podľa ustanovení uvedených v § 564 právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa predmetu diela, ktorý nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, neplatí § 441. Objednávateľ však nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady diela neoznámil včas zhotoviteľovi.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 564
Doktrinálna definícia: Nároky, ktoré môže kupujúci uplatniť u predávajúceho, ak dôjde k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, predávajúcim tým, že dodal tovar, ktorý má vady.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/293/2013 ECLI:SK:KSBA:2015:1710211129.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
215/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne