Záručná doba diela


Preferovaný termín: Záručná doba diela
Alternatívne termíny: Warranty Period of Work
Gewährleistungsfrist
Période de garantie des travaux
Período de garantía del trabajo
Jótállási idő
Dátum poslednej zmeny: 01.04.2019

Legálna definícia: 1) Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odovzdaním diela. (2) Pre záruku za akosť diela inak platia primerane ustanovenia § 429 až 431.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 563
Doktrinálna definícia: Záručná doba, doba počas ktorej pôsobí záruka predávajúceho za akosť tovaru. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru, a to buď zmluvou, alebo vyhlásením, najmä vo forme záručného listu. Podľa OBZ účinky záruky môžu vyplynúť aj z vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru a jeho obale.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/18/2008 ECLI:SK:KSBA:2010:1008898067.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
215/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne