cestovný šek


Preferovaný termín: cestovný šek
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.02.2018

Legálna definícia: Je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu, a to podľa podmienok určených vystaviteľom šeku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 720
Doktrinálna definícia: Je cenný papier, ktorý oprávňuje osobu v ňom uvedenú na prijatie sumy v ňom určenej pri jeho predložení na výplatu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
283/2002 Z. z. - Zákon o cestovných náhradách
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
91/2010 Z. z. - Zákon o podpore cestovného ruchu
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne