ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb


Preferovaný termín: ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.09.2020

Legálna definícia: Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 649
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/62/2016 ECLI:SK:KSKE:2017:7613204813.1


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne