Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb


Preferovaný termín: Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb
Alternatívne termíny: Liability of the intermediary for fulfilling the obligation of third parties
Haftung des Vermittlers für die Erfüllung der Verpflichtung Dritter
Responsabilité de l'intermédiaire en ce qui concerne l'obligation de tiers
Responsabilidad del intermediario por el cumplimiento de la obligación de terceros.
A közvetítő felelőssége harmadik felek kötelezettségének teljesítéséért
Dátum poslednej zmeny: 03.04.2019

Legálna definícia: (1) Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. (2) Ak o to záujemca požiada, je sprostredkovateľ povinný oznámiť mu údaje potrebné na posúdenie dôveryhodnosti osoby, s ktorou sprostredkovateľ navrhuje uzavrieť zmluvu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 649
Doktrinálna definícia: Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu). Sám fakt, že nebola využitá príležitosť na uzavretie zmluvy s treťou osobou, ešte neznamená, že zmluva o sprostredkovaní nebola splnená.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/62/2016 ECLI:SK:KSKE:2017:7613204813.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne