Súčinnosť zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení


Preferovaný termín: Súčinnosť zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení
Alternatívne termíny: Interaction represented by the agency contract
Durch den Agenturvertrag vertretene Interaktion
Interaction représentée par le contrat d'agence
Interacción representada por el contrato de agencia
Az ügynöki szerződés által képviselt kölcsönhatás
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019

Legálna definícia: (1) Vo vzťahoch s obchodným zástupcom je zastúpený povinný konať poctivo a v dobrej viere. Najmä je povinný: a) poskytovať obchodnému zástupcovi nevyhnutné údaje, ktoré sa vzťahujú na predmet obchodov, a b) obstarať obchodnému zástupcovi informácie nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä v primeranej lehote oznámiť obchodnému zástupcovi, že predpokladá podstatné zníženie rozsahu činnosti oproti tomu, čo by mohol obchodný zástupca za normálnych podmienok očakávať. (2) Zastúpený je povinný informovať obchodného zástupcu v primeranej lehote o tom, že prijal, odmietol alebo neuskutočnil obchod obstaraný zástupcom.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 655a
Doktrinálna definícia: Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi odplatu (províziu).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava II Spisová značka: 24Cb/294/2011 ECLI:SK:OSBA2:2014:1211227798.4


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne