predmet záväzku obchodného zástupcu


Preferovaný termín: predmet záväzku obchodného zástupcu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2020

Legálna definícia: Predmetom záväzku obchodného zástupcu je vyhľadávanie záujemcov o uzavretie obchodov, ktoré sú vymedzené v zmluve.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 654
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Bratislava IV Spisová značka: 25C/4/2015 ECLI:SK:OSBA4:2016:1414217280.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
193/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne